svētdiena, 2009. gada 4. janvāris

Padziļināta analīze

Padziļināta analīze - nestabilitātes analītiska noteikšana:

Kad gaisa daļiņa adiabātiski (bez siltumapmaiņas ar apkārtējo vidi) paceļas, tā izplešas un atdziest. Ja gaisa temperatūra atkarībā no augstuma samazinās straujāk kā gaisa daļiņai paceļoties, tad uz to sāk darboties spēks, kurš vērsts uz augšu. Citiem vārdiem rodas nestabilitāte. Viens no šādas nestabilitātes kvantitatīvajiem mēriem ir tā saucamais pacelšanās indeks („Lifted Index”):

kur

- gaisa daļiņas gala augstums, - gaisa daļiņas temperatūra pēc pacelšanās un - apkārtējās vides temperatūra augstumā , kuru bieži nosaka no novērojumiem (zondes, satelīti u.t.t), savukārt ir hipotētiska temperatūra, kuru noteiksim analītiski.


Gaisa daļiņas, kura adiabātiski paceļas, temperatūras izmaiņu var sadalīt 2 daļās: paceļoties no sākotnējā augstuma līdz LCL („Lifted Condensation Level”) un no LCL līdz mērķa augstumam (skat 1.shēma).

1.shēma
Matemātiski to var pierakstīt sekojoši:

(1)

kur - adiabātiskas atdzišanas koeficients sausai gaisa daļiņai paceļoties savukārt - adiabātiskas atdzišanas koeficients piesātināta gaisa daļiņai paceļoties, HLCL- augstums, kura paceļoties gaisa daļiņai sākas kondensācija, Hdst – interesējošais augstums, bet H0 – gaisa daļiņas sākotnējais augstums.

Var parādīt, ka līdz dažu kilometru augstumam ar pietiekami precizitāti var pieņemt, ka . To ievērojot (1) var pierakstīt formā:

(2)

Savukārt kondensēšanās līmeni tuvināti var izteikt sekojoši:

un T0 un Td ir attiecīgi gaisa daļiņas temperatūra un rasas punkts sākotnējā augstumā.

To ievērojot (2) var pārrakstīt formā:

(3)

Spiediena atkarība no augstuma ir tuvu eksponenciāla un var tikt pierakstīta formā:

(4)

M- vidējā gaisa molekulas masa(apmēram kg), k – Bolcmana konstante (apmēram 1.38*10-23 J/K), bet g – brīvās krišanas paātrinājums (apmēram 9,8 m/s2)

To ievērojot:

(5)

Rēķinot atmosfēras nestabilitāti līdz 850hPa ar mazāk kā 4% kļūdu var uzskatīt, ka Hdst nav atkarīgs no temperatūras izmaiņas dažādos augstumos un ir vienāds ar T0

To ievērojot (3) var pārrakstīt formā:

(6)

Tagad jāiegūst piesātināta gaisa adiabātiskas atdzišanas koeficients

Piesātināta gaisa adiabātiska atdzišana paceļoties var izteikt forma:

(7)

kur rs- piesātināta tvaika “mixing ratio” (gaisa daļiņas ūdens tvaika masas attiecība pret tās pašas gaisa daļiņas masu, ja tur nebūtu ūdens tvaika.), a=8711 K, un

Savukārt “mixing ratio” , kur , kur Rd – Sausa gaisa gāzes konstante(287 J/(K*kg)), bet Rv ūdens tvaika gāzes konstante(461 J/(K*kg)), P – gaisa spiediens, un e ūdens tvaika daļiņu spiediens.

Piesātināta tvaika “mixing ratio”:

(8)

No Klausiusa-Klapeirona vienādojuma iegūst:

(9)

kur e0=611 Pa, L – īpatnējais iztvaikošanas siltums. Virs ūdens L=2.5*106 J/kg, savukārt virs ledus L=2.83*106 J/kg. T0 - ūdens sasalšanas temperatūra jūras līmenī kelvinos.


No (8) un (9) iegūst:

(10)

No (10) un (7) iegūst:


To ievērojot:


Ievietojot zināmās konstantes:Šis tad arī ir meklētais vienādojums, ar ko rēķināt atmosfēras nestabilitāti.

Šo integrālvienādojumu var risināt skaitliski. Proti, sadalot intervālu starp LCL un mērķa augstumu n daļās, un katrā daļā pieņemt, ka zem integrāļa izteiksme ir konstanta.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru